Baş Editör(ler)

Journal of Communication, Sociology and History Studies (Jcosohis)

İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi

İletişim, soyoloji ve tarih alanında araştırmalarla, sosyal bilimler de gerçek anlamada multi disiplin çalışmaları desteklemektir. Jcosohis, etik, önyargısız ve alanlarında uzman akademisyenlerin kurduğu bir dergidir. Bu doğrultuda çalışmalarınızı dergimize bekliyoruz. 


Baş Editör(ler)

Dr. Didem Deniz Anamur


Editör(ler)

Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  28.12.2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Emel Oturak Seymen  
The Transformation of the Media on the Axis of Technological Developments: A Historical Approach

 6, Ss, 1-11

Teknolojik Gelişmeler Ekseninde Medyanın Dönüşümü: Tarihsel Bir Yaklaşım

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Seher Zeybek  
A Research on Internet News Sites' Meeting the Conditions for Receiving Official Advertisements and Advertisements: The Case of Uşak Province

 6, Ss, 12-23

İnternet Haber Sitelerinin Resmi İlan ve Reklam Alma Koşullarını Karşılaması Üzerine Bir Araştırma: Uşak İli Örneği

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Demirel  
From the Turkish Press Association to RTÜK: An Examination of Regulatory Bodies Established Through Legislation in the Turkish Press in Terms of Press Freedom and Ethics

 6, Ss, 24-38

Türk Basın Birliği'nden RTÜK'e: Türk Basınında Kanun Yoluyla Kurulan Denetim Kuruluşlarının Basın Özgürlüğü ve Etik Bakımından İncelenmesi

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özlem Can  
Ethics in the Web Pages of Newspapers in Turkey: Relationship between News and Advertising

 6, Ss, 39-49

Türkiye'de Gazetelerin Web Sayfalarında Etik: Haber ve Reklam İlişkisi

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Merve Kaya ,Selda Akçalı  
Education in Journalism and Freedom of the Press: Conditions and Contradictions

 6, Ss, 50-63

Gazetecilikte Eğitim ve Basın Özgürlüğü: Koşullar ve Çelişkiler

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |