A Research on Internet News Sites' Meeting the Conditions for Receiving Official Advertisements and Advertisements: The Case of Uşak Province
(İnternet Haber Sitelerinin Resmi İlan ve Reklam Alma Koşullarını Karşılaması Üzerine Bir Araştırma: Uşak İli Örneği )

Yazar : Seher Zeybek    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 12-23
    


Özet

The Official Announcement and Advertisement Regulation governs how official announcements are made by government institutions, public organizations, and local governments. Newspapers generate significant revenue through such official announcements. However, advancing technology and changing media consumption habits have necessitated the revision of this regulation to include online news websites. In today's context, internet news sites have become a crucial platform for disseminating news alongside traditional media. Therefore, in early 2023, the Official Announcement and Advertisement Regulation was revised to enable internet news sites to also receive official announcements. This change has allowed internet news sites to be financially supported by the revenue generated from official announcements. The revamped regulation outlines the conditions under which internet news sites can receive official announcements and advertisements. Internet news sites that meet specific criteria can apply for official announcements and receive a specified fee in return. This study examines how internet news sites operating in the Uşak province have adapted to these new regulations and how they comply with the conditions for receiving official announcements and advertisements.Anahtar Kelimeler

Social Media, Municipality 2.0, Use of Social Media, Uşak MunicipalityAbstract

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, devlet kurumları, kamu kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yayınlanan resmi ilanların nasıl verileceğini düzenler. Gazeteler, bu tür resmi ilanlar yoluyla önemli düzeyde gelir elde etmektedir. Ancak, gelişen teknoloji ve değişen medya tüketimi alışkanlıkları, bu düzenlemenin internet haber sitelerini de içerecek şekilde revize edilmesini gerektirmiştir. Günümüzde, internet haber siteleri, geleneksel basının yanı sıra haberlerin yayılması için önemli bir platform haline gelmiştir. Bu nedenle, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği 2023 yılının başında, internet haber sitelerinin de resmi ilan alabilmesini mümkün kılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik, internet haber sitelerinin resmi ilanlardan kaynaklanan gelirlerle desteklenmelerine olanak tanımıştır. Yeniden düzenlenen yönetmelik, internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşullarını belirlemektedir. Belirli koşulları karşılayan internet haber siteleri, resmi ilanlar için başvuruda bulunabilirler ve bu ilanlar karşılığında belirli bir ücret alabilirler. Bu çalışma, Uşak İlinde faaliyet gösteren internet haber sitelerinin bu yeni düzenlemelere nasıl uyum sağladığını ve resmi ilan ve reklam alma koşullarını nasıl yerine getirdiğini incelemektedir.Keywords

Internet Journalism, Local Press, Regulation on Official Advertisements and Advertising, Press Advertisement Agency