Education in Journalism and Freedom of the Press: Conditions and Contradictions
(Gazetecilikte Eğitim ve Basın Özgürlüğü: Koşullar ve Çelişkiler )

Yazar : Merve Kaya  ,Selda Akçalı  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 50-63
    


Özet

The press is one of the most important protectors of freedom of expression in democratic societies. Everyone should be able to freely express their thoughts and opinions. Therefore, open and unrestrictive access to the press contributes to guaranteeing freedom of expression. However, although there is no formal education requirement for practicing journalism, graduates of communication faculties are privileged in legal regulations related to the press profession. This privilege reveals a paradox. The strict imposition of educational or other requirements can undermine the ability of the press to represent all segments of society. This balance between educational requirements for the journalism profession and preferences in hiring remains an important topic of debate on journalism education and professional practice. In discussing the limitations of the journalism profession and the role of journalism education, the research highlights this contrast through examples of famous journalists who succeeded without formal training.Anahtar Kelimeler

Freedom of the press, Journalism education, Career choiceAbstract

Basın, demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünün en önemli koruyucularından biridir. Herkesin kendi düşünce ve görüşlerini özgürce ifade edebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, basın alanına girişin açık ve sınırlayıcı olmayan bir şekilde yapılması, ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasına katkı sağlar. Ancak, gazetecilik mesleğini icra etmek için resmi bir eğitim gerekliliği olmamasına rağmen, basınla mesleği ile ilgili hukuki düzenlemelerde iletişim fakültesi mezunlarına ayrıcalık tanınmaktadır. Bu ayrıcalık bir paradoksu ortaya koyar. Eğitim veya diğer koşulların sıkı bir şekilde dayatılması, basının toplumun her kesimini temsil etme yeteneğini zayıflatabilir. Gazetecilik mesleği için eğitim gerekliliği ve işe alımlardaki tercihler arasındaki bu denge, gazetecilik eğitimi ve meslek pratiği üzerine önemli bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Araştırma, gazetecilik mesleğindeki sınırlamaları ve gazetecilik eğitiminin rolünü tartışırken, formal eğitim almadan başarılı olan ünlü gazetecilerin örnekleri üzerinden bu tezatı vurgulamaktadır.Keywords

Basın özgürlüğü, Gazetecilik eğitimi, Meslek Seçimi