Ethics in the Web Pages of Newspapers in Turkey: Relationship between News and Advertising
(Türkiye'de Gazetelerin Web Sayfalarında Etik: Haber ve Reklam İlişkisi )

Yazar : Özlem Can    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 39-49
    


Özet

The widespread use of digital communication tools has facilitated readers' access to information. Readers, who previously relied on traditional media for news, can now fulfill this need more quickly and practically on digital platforms. Internet journalism, being one of these platforms, serves as a crucial tool for the public to receive news. However, ethical issues persist in internet journalism, similar to traditional media. Professional journalism principles also apply to online news channels, where ethical standards play a vital role in accurately informing the public. Therefore, adhering to ethical rules is equally crucial in online journalism. This study examines the ethical aspects of how images or texts are presented for advertising purposes on the web pages of high-circulation newspapers in Turkey.Anahtar Kelimeler

Internet Journalism, Digital Media, Digital Journalism, Ethics, Media Ethics, Advertising, Internet AdvertisementsAbstract

Dijital iletişim araçlarının yaygınlaşması, günümüzde okuyucuların bilgiye erişimini kolaylaştırmıştır. Önceden, haber edinmek için geleneksel medya araçlarına başvuran okuyucular, günümüzde bu ihtiyacı dijital platformlarda daha hızlı ve pratik bir şekilde karşılayabilmektedirler. Bu platformlardan biri olan internet gazeteciliği de, toplumun haber alımında önemli araçlardan biridir. Öte yandan, geleneksel medyada olduğu gibi internet gazeteciliğinde de etik sorunlar mevcuttur. Gazetecilik meslek ilkeleri, internetteki haber kanalları için de geçerlidir. Etik ilkeler, gazeteciliğin kamuyu doğru bir şekilde bilgilendirmesinde rol oynayan temel kurallar bütünüdür. Bu nedenle etik kurallara uymak internet gazeteciliğinde de son derece önemlidir. Bu çalışma Türkiye’deki tirajları yüksek olan gazetelerin web sayfalarında yer alan reklam amaçlı görsellerin veya metinlerin veriliş tarzlarını etik yönden incelemektedir.Keywords

İnternet Haberciliği, Dijital medya, Dijital gazetecilik ,Etik, Medya etiği, Reklam, İnternet Reklamları